ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

Címe (hivatalos levelezési cím): 2427 Baracs Szabadság tér 10.

Honlapjának elérhetősége: http://ovoda.baracs.hu

Telefonszáma: +36 25 2340190

Adószáma: 157755392-0-7

Törzskönyvi azonosító (PIR): 775531

Képviselője neve: Fazekas Kitti

Adatvédelmi felelős neve: Mácsai Péter

Adatvédelmi felelős elérhetősége: peter.macsai@wbinformatika.hu

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: Óvodai és bölcsődei nevelés, ellátás

Adatkezelés leírása: A gyermekek óvodai nevelése, 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig tartó foglalkozások és a gyermekek napközbeni ellátásával, indokolatlan mulasztásával, összefüggő óvodai nevelési tevékenység során kezelt személyes adatok.

Az adatkezelés magába foglalja:

 • Felvételi és mulasztási napló,
 • Csoportnapló,
 • A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció,
 • Óvodai jogviszony nyilvántartás,
 • Felhívás rendszeres óvodába járásra.

Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Gyermek, szülők, nevelőszülők

Adatok forrása: Központi adatbázis

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek születési neve; Gyermek lakóhelye; Gyermek tartózkodási helye; Gyermek TAJ száma; Gyermek adóazonosító jele; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakóhelye; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő tartózkodási helye; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő aláírása; Gyermek oktatási azonosító száma; Gyermek állampolgársága; Gyermek születési helye, ideje

Különleges személyes adatok: Orvosi vizsgálatok eredménye (9. cikk (2) b pont ); Óvodai szakvélemény iskolaérettségre vonatkozóan (9. cikk (2) b pont ); SNI, BTMN (9. cikk (2) b pont

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: Illetékes Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Az adatkezelés célja: Óvodaköteles gyermekek nyilvántartása

Adatkezelés leírása: Nyilvántartás óvodaköteles gyermekekről, mely alapján szülők, családbafogadók, nevelőszülők értesítése a beiratkozás során kezelt személyes adatok kezelése. Az adatkezelés magába foglalja az Óvodai felvétel iránti kérelmet, Felvételről szóló határozat, értesítést, Felvételi előjegyzési naplót. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kerül nyilvántartásba

Érintettek: Gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatok forrása: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: 20 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakóhelye: 20 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő tartózkodási helye: 20 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő aláírása: 20 év; Gyermek neve: 20 év; Gyermek lakóhelye: 20 év; Gyermek TAJ száma: 20 év; Gyermek tartózkodási helye: 20 év; Gyermek születési helye és ideje: 20 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő telefonszáma, e-mail címe: 20 év; Gyermek anyja neve: 20 év; Gyermek apja neve: 20 év; Gyermek állampolgársága: 20 év; Gyermek oktatási azonosító száma: 20 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Óvodai speciális étkezés biztosítása

Adatkezelés leírása: A nevelési-oktatási intézményekben minden, szakorvos által igazoltan diétás étkezést igénylő személynek az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. A diétás étrendet az intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha főzőkonyháján vagy az intézményt ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, azt más, ilyen feltételekkel rendelkező közétkeztetőtől rendeli meg. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés közérdekű/közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Szülő gondviselő, nevelőszülő

Adatok forrása: Szülő gondviselő, nevelőszülő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő gondviselő, nevelőszülő neve: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő gondviselő, nevelőszülő lakóhelye: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő gondviselő, nevelőszülő tartózkodási helye: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő gondviselő, nevelőszülő aláírása: Visszavonásig vagy 1 év

Különleges személyes adatok: Orvosi szakvélemény: Visszavonásig vagy 1 év (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Címzettek: Étkeztetést biztosító részére.

Az adatkezelés célja: Hitoktatásra való jelentkezők személyes adatai

Adatkezelés leírása: Az óvoda gyermekei részére biztosított hitoktatáshoz szükséges személyes adatok kezelése. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hitoktatáson nem vehet részt

Érintettek: Gyermek, hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő.

Adatok forrása: Gyermek hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő.

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek lakóhelye: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek tartózkodási helye: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő állandó lakcíme: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakóhelye: Visszavonásig vagy 5 év Különleges személyes adatok: Gyermek vallására vonatkozó adat: Visszavonásig vagy 5 év (9. cikk (2) d pont ) Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Címzettek: Hitoktatást biztosító egyház részére továbbítja a gyermekek személyes adatait.

Az adatkezelés célja: Szülői nyilatkozat gyermekért érkező személyre

Adatkezelés leírása: A szülő, gondviselő az intézmény számára írásban megadja, hogy mely alkalmakkor ki az a személy, akinek a pedagógus gyermeket biztonsággal adhatja át abban az esetben, ha a különböző foglalkozások végeztével a szülő/gondviselő nem tud személyesen a gyermekéért menni. A szülő, általában a nevelési év elején írásban megnevezi ezt a személyt. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A nyilatkozat nélkül nem adható át a gyermek

Érintettek: Gyermek hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő, gyermekért érkező személy.

Adatok forrása: Gyermek hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő.

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Aláírás: Visszavonásig vagy 1 év; Gyermekért érkező személy neve: Visszavonásig vagy 1 év; Gyermekért érkező személy, szülő által megadott egyéb azonosítója: Visszavonásig vagy 1 év; Gyermek neve: Visszavonásig vagy 1 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Kedvezményes óvodai intézményi étkeztetés

Adatkezelés leírása: Kedvezményes vagy ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó személyes adatok kezelése. Kérelem igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés közérdekű/közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat esetén a kedvezmény nem érvényesíthető.

Érintettek: Gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatok forrása: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: Visszavonásig vagy 1 év; Gyermek születési helye, ideje: Visszavonásig vagy 1 év; Anyja neve: Visszavonásig vagy 1 év; Gyermek lakóhelye: Visszavonásig vagy 1 év; Gyermek tartózkodási helye: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő laóhelye: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő anyja neve: Visszavonásig vagy 1 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő születési helye és ideje: Visszavonásig vagy 1 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Címzettek: Étkeztetést biztosító részére továbbítja.

Az adatkezelés célja: Óvodai Sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése, ellátása

Adatkezelés leírása: Óvodai Sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése, a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista/autisztikus, nevelési és tanulási folyamatban akadályozott, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, akiknek szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján történik a személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47.§, 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: SNI gyermekek felvétele nem lehetséges

Érintettek: Gyermek, szülő, gondviselő, nevelőszülő

Adatok forrása: Szülő gondviselő, nevelőszülő, családbafogadó

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: 5 év; Gyermek állandó lakóhelye: 5 év; Gyermek tartózkodási helye: 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő állandó lakcíme: 5 év

Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: 5 év (9. cikk (2) h pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Az adatkezelés célja: Óvodai kötelezettség alól felmentés kérelem

Adatkezelés leírása: A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az eljárás céljából kezeli a személyes adatokat. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos személyes adat esetén a felmentéshez igazolás nem adható ki.

Érintettek: Gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatok forrása: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakóhelye: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő tartózkodási helye: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő személyi igazolvány száma: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő aláírása: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek neve: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek születési helye, ideje: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek anyja neve: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek lakóhelye: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek tartózkodási helye: Visszavonásig vagy 5 év

Különleges személyes adatok: Orvosi szakvélemény: Visszavonásig vagy 5 év (9. cikk (2) h pont ); Pedagógiai szakszolgálat véleménye: Visszavonásig vagy 5 év (9. cikk (2) h pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Az adatkezelés célja: Szülői közösségben részt vevők személyes adatai

Adatkezelés leírása: Óvodai csoportokban szülő munkaközösség megalakítása, kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A munkaközösség nem alakítható meg.

Érintettek: Gyermek hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő.

Adatok forrása: Gyermek hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő.

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakcíme: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő telefonszáma: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő aláírása: Visszavonásig vagy 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos nyilatkozatban szereplő személyes adatok

Adatkezelés leírása: Az intézmény a gyermekek és a szülők személyes adatait az orvosi vizsgálatok teljeskörű lebonyolításának céljából kezeli. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nt.) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos adatok esetén az orvosi vizsgálat nem végezhető el.

Érintettek: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatok forrása: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek állandó lakcíme: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek ideiglenes lakcíme: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek TAJ száma: Visszavonásig vagy 5 év; Gyermek adószáma: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakcíme: Visszavonásig vagy 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Címzettek: A szűrést és vizsgálatot végző orvos részére továbbítja.

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek elkészítése

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek, anyák napja, farsang, évnyitó, évzáró, ballagás), versenyeken, csoportkirándulásokon részt vevőkről fénykép- és/vagy videófelvétel készítése, fénykép készítés (egyedi vagy csoport, pl. tablókép) dokumentálás, a résztvevők, a közösség tagjai számára sokszorosítás céljából. A fényképek, videófelvételek közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek elkészítéséhez adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2:11.-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §,

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről nem készül egyéni ábrázolású fénykép, videófelvétel (kivéve tömegfelvétel) Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

 

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fényképfelvételek további felhasználása

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek, anyák napja, farsang, évnyitó, évzáró, ballagás), versenyeken, csoportkirándulásokon részt vevőkről készült fényképfelvételek további felhasználása az intézmény területén történő kifüggesztés céljából, közzététele pl. az intézmény által készített évkönyvben, egyéb közösségi kiadványban a közösség tájékoztatása, egyéb közösségi célokból. Egyes esetekben név is feltüntetésre kerülhet. A felvételek egyéb célú, pl. nyilvános sajtófelületen vagy honlapon, nyilvános közösségi oldalon történő felhasználására, közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2:11.-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §,

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről készült egyéni ábrázolású fénykép nem használható fel további célra (kivéve tömegfelvétel)

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fényképfelvétel, képmás: Visszavonásig vagy 0 év; Név (egyes esetekben): Visszavonásig vagy 9 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek zárt csoportban történő közzététele

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek, anyák napja, farsang, évnyitó, évzáró, ballagás), versenyeken, csoportkirándulásokon részt vevőkről készült fénykép- és/vagy videófelvételek zárt csoportban, belső felületen történő közzététele a csoport tagjai számára tájékoztatás, saját célú felhasználás, archiválás céljából. A felvételek egyéb célú, pl. nyilvános sajtófelületen vagy honlapon, nyilvános közösségi oldalon történő felhasználására, közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2:11.-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §,

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről készült egyéni ábrázolású felvétel nem tehető közzé zárt csoportban, belső felületen

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

Tárhelyszolgáltató ()

Az adatkezelés célja: Gyermekbalesetek, betegségek

Adatkezelés leírása: Gyermekbalesetek, betegségek kivizsgálásával, nyilvántartásával, jelentésével kapcsolatos adatkezelés. A baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A gyermekbalesetek mellett az adatkezelés magába foglalja az óvodai tartózkodás alatti, hirtelen egészségügyi állapotváltozást, amely bekövetkezése esetén a szülő, gondviselő és más törvényes képviselő értesítése szükségessé válik. Az Intézmény az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 169. §., 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az intézmény nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének

Érintettek: Intézménybe felvett gyermek

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve; Gyermek lakóhelye; Gyermek TAJ száma; Jegyzőkönyv, jegyzőkönyvben szereplő személyes adatok; Szülő, gondviselő, más törvényes képviselő neve; Szülő, gondviselő, más törvényes képviselő telefonszáma; Szülő, gondviselő, más törvényes képviselő munkahelyének neve, címe, telefonszáma

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatkezelés jellege: Közös adatkezelés

További adatkezelő(k): Oktatási Hivatal KIR Köznevelési Információs Rendszer (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Címzettek: Intézmény fenntartója, intézmény orvosa, fertőző esetek észlelésénél ÁNTSZ

Az adatkezelés célja: Óvodai szakvélemény, iskolaérettség elbírálása

Adatkezelés leírása: A tanköteles korba lépő óvodás gyermekek beiskolázásával, az iskolaérettség megállapításával kapcsolatos adatok rögzítése, dokumentumok, pl. pedagógiai, szakorvosi vélemény feltöltése az Oktatási Hivatal KIR Köznevelési Információs Rendszerébe. Az Intézmény az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányos adat esetén az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Gyermek, szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatok forrása: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: 20 év; Gyermek TAJ száma: 20 év; Gyermek lakóhelye: 20 év; Gyermek anyja neve: 20 év; Gyermek születési helye, ideje: 20 év; Gyermek tartózkodási helye: 20 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: 20 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő aláírása: 20 év

Különleges személyes adatok: Pedagógiai szakvélemény: 20 év (9. cikk (2) b pont ); Szakorvosi vélemény: 20 év (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatkezelés jellege: Közös adatkezelés

További adatkezelő(k): Oktatási Hivatal KIR Köznevelési Információs Rendszer (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

Címzettek: Pedagógiai szakszolgálat, a jelentkező által megadott iskola, jegyző

Az adatkezelés célja: Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum

Adatkezelés leírása: A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a gyermek személyes illetve különleges adatait. A gyermek fejlődésének nyomon követése az óvodába kerüléstől kezdve egészen az iskolába lépéséig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó adatok esetén a dokumentációt nem lehet vezetni.

Érintettek: Gyermek, szülő hozzátartozó

Adatok forrása: Gyermek, szülő hozzátartozó

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: 5 év; Gyermek TAJ száma: 5 év; Gyermek adószáma: 5 év; Gyermek anyja neve: 5 év; Gyermek születési helye, ideje: 5 év; Gyermek állandó lakhelye: 5 év

Különleges személyes adatok: Pedagógiai szakvélemény: 5 év (9. cikk (2) h pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: A gyermek jelentkezésében megadott általános iskola

Az adatkezelés célja: Kiskorú veszélyeztetése

Adatkezelés leírása: Kiskorú gyermek veszélyeztetésének észlelése és jelzése esetén, személyes illetve különleges adatok kezelése. Az Intézmény az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről,1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az intézmény jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Gyermek, szülő, gondviselő, nevelőszülő

Adatok forrása: Szülő gondviselő, nevelőszülő, családbafogadó

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve: 5 év; Gyermek lakóhelye: 5 év; Gyermek tartózkodási helye: 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakóhelye: 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: 5 év; Felvett jegyzőkönyv: 5 év

Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: 5 év (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: Védőnő, rendőrség, gyámhivatal felé továbbíthatja

Az adatkezelés célja: Intézményen kívül programok szervezése

Adatkezelés leírása: A településen és óvodán kívüli programok, kirándulás szervezése során személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról figyelembevételével, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A programon nem vehet részt a gyermek.

Érintettek: Gyermek, hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő.

Adatok forrása: Gyermek hozzátartozó szülő, gondviselő, nevelőszülő.

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő lakcíme: Visszavonásig vagy 5 év; Szülő, más törvényes képviselő, gondviselő telefonszáma: Visszavonásig vagy 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: A progrmot szervező és utazást biztosító vállalkozás felé továbbítja a személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: Betegség miatti hiányzás

Adatkezelés leírása: Az intézmény a tanuló betegség miatti hiányzása esetén kezeli a hiányzás igazolására szolgáló igazolást, mely egészségügyi személyes adatot is tartalmazhat.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az intézmény nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének

Érintettek: Gyermek, szülő hozzátartozó

Adatok forrása: Gyermek, szülő hozzátartozó

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Gyermek neve; Gyermek lakcíme; Gyermek születési helye, ideje

Különleges személyes adatok: Orvosi igazolás (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Az adatkezelés célja: Igazolatlan mulasztás

Adatkezelés leírása: Kötelező óvodai nevelésben részesülő gyermek, tartós igazolatlan hiányzása során az intézményvezető, értesítést küld az illetékes járási hivatal gyámügyi osztályának és a gyermekjóliti szolgálatnak.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Óvodai nevelésben részesülő gyermek, szülő, nevelőszülő, gondviselő

Adatok forrása: Óvodai nevelésben részesülő gyermek

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Óvodai nevelésben részesülő gyermek neve: 3 év; Óvodai nevelésben részesülő gyermek születési helye, ideje: 3 év; Óvodai nevelésben részesülő gyermek anyja neve: 3 év; Óvodai nevelésben részesülő gyermek lakóhelye: 3 év; Óvodai nevelésben részesülő gyermek szülő, nevelőszülő, gondviselő, törvényes képviselő neve: 3 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Köznevelési Információs Rendszer ()

Címzettek: Területileg Illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazgatási Osztály, Területileg Illetékes Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti Központ

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 • az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,
 • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

 • amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu