Négy Vándor Óvoda

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Óvodai beiratkozás

a 2021/2022-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratnia települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Az elkövetkezendő nevelési évben is ehetőség van a két és fél éves gyermekek felvételére, ezért kérem a kedves szülőket, hogy aki szeretne ezzel a lehetőséggel élni, szintén jelentkezzen.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodába történő jelentkezés, beiratkozás
A beiratkozás időpontja: 2021. április 21-22-23.

Tekintettel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás
időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, mely letölthető a
www.ovoda.baracs.hu oldalról vagy személyesen lehet kérni az óvodából. A kitöltött jelentkezési lapot az intézménynek kell elektronikusan elküldeni, 2021. április 23-ig a negyvandor@gmail.com címre vagy személyesen beadni az óvodába.

Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését, melyről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Baracs Község jegyzőjének címezve kell megküldeni.

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).

JELENTKEZÉSI LAP

Fazekas Kitti – óvodavezető