Négy Vándor Óvoda

Óvodai dajka

Baracsi Négy Vándor Óvoda – Baracs

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Széchenyi utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek gondozása, takarítási feladatok ellátása, óvodapedagógus pedagógiai munkájának a segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, Dajka képesítés,
  •       Magyar állampolgárság,büntetlen előélet,egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

  •       Gyermekszeretet,együttműködési készség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Kitti nyújt, a 0625499043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Négy Vándor Óvoda – Baracs címére történő megküldésével (2427 Baracs, Széchenyi utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/63/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.
  •       Személyesen: Fazekas Kitti, Fejér megye, 2427 Baracs, Széchenyi utca 102. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.ovoda.baracs.hu – 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovoda.baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.