Négy Vándor Óvoda

Ingyenes étkezés

Kedves Szülők!

 

2015. szeptember 1-től az óvodai étkezés befizetésével kapcsolatos jogszabály az alábbiak szerint rendelkezik:

 

A 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról*

 

1.§ (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 151.  § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A  gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

 ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, (89 408 ft) vagy nevelésbe vették.

 

Ha a fent említett kategóriák valamelyikének gyermeke megfelel, akkor a nyilatkozatokat és a határozatok másolatát 2015. augusztus 25-26-án 8:00-15:30-ig az óvodavezető irodájába szíveskedjenek behozni:

 

1. Az a gyermek, akinek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az 100%-os étkezési térítési díjkedvezményt kap, vagyis teljesen ingyen étkezhet szeptembertől. Ezt majd igazolni kell a határozattal, mely kedvezményre jogosít.

2.Azon családok gyermeki, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek eddig 50%-os kedvezményt kaptak az étkezési térítési díjból, az ő kedvezményük szeptembertől 100%-osra emelkedik, vagyis ezek a gyermeke is ingyen fognak étkezni szeptembertől. Ezt csupán egy szülői nyilatkozattal kell majd igazolni.

3. Az a gyermek, aki tartósan beteg vagy fogyatékkal él, eddig 50%-os térítési díjkedvezményt kapott, ez szeptembertől 100%-ra változik, így ezek a gyermekek is ingyen étkezhetnek szeptembertől a bölcsődékben és az óvodákban. Ezt a magasabb összegű családi pótlékról szóló dokumentummal kell igazolni.

4. Az a gyermek is ingyen étkezhet szeptembertől, akinek a családjában olyan gyerek van, aki tartósan beteg vagy fogyatékkal él. Ezt szintén a magasabb összegű családi pótlékról szóló határozattal kell majd igazolni.

5. Az a gyermek is ingyenesen étkezhet szeptembertől a bölcsődékben és az óvodákban, akinek a családjában az egy főre jutó nettó minimálbér 130 százalékát, vagyis a 89.408 forintot! Ezt majd egy külön, erre rendszeresített nyomtatvánnyal kell igazolni.

Ezeken a napokon fog megtörténni az iskolába távozó gyermekek étkezési térítési díjából fennmaradó összegek visszatérítése is!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent nevezett dokumentumok hiányában az ingyenes étkezést nem tudjuk biztosítani gyermeküknek 2015. szeptember 1-től!

 

 

Köszönettel

Dobrovicsné Lengyel Edit
óvodavezető