Négy Vándor Óvoda

Óvodai beíratás

A 2015/16. nevelési évre szóló óvodai beíratás, előjegyzés ideje április 21- től -23 -ig, minden nap az óvoda vezetői irodájában reggel 8-tól délután 16-ig tart.

A Nkt.8§(2) bekezdés értelmében 2015.szeptember 1-től az óvodába járás 3 éves kortól kötelező.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvoda nevelési év kezdő napjátólnapi 4 órát köteles az óvodai nevelésbe részt venni (1993.évi LXXIX. törvény 24§(3.) bekezdése).

Ha a férőhely száma megengedi, folyamatosan előjegyezhetők, felvehetők azok a gyermekek, akik betöltik a 2,5 évet.

Az óvodai nevelési év kezdőnapja 2015. szeptember 1.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek személyi igazolványa(ha van), az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló kártya (Köznevelésről szóló törvény 49§ (3a) bekezdés), a gyermek születési anyakönyvi kivonata , illetve a gyermek taj kártyája, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

ovisok

Intézményünkben 2001. szeptember 01-től az Óvodai Integrációs program alapján integrált nevelés folyik.

Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátására az Alapító Okiratban szereplő alaptevékenység kötelezi óvodánkat.

Az óvoda felvételi körzete: Baracs

Az óvodai felvételi eljárás közlésének határnapja: 2015. május 26.

A szülő, törvényes képviselő felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés ellen jogorvoslattal fordulhat a Köznevelésről szóló törvény 37-38§-ai alapján az óvoda fenntartójához, jegyzőjéhez.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 247. § szerint.

Baracs, 2015.03 17.

Dobrovicsné Lengyel Edit
óvodavezető